Nieuws & Opinie

17-12-2018. Westfriese boeren verzorgden in de Bronstijd samen weloverwogen de inrichting van het landschap
Meer lezen ›

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

Download hier de Algemene Voorwaarden van het ADC als pdf.

 

Algemene Voorwaarden van ADC Archeologische Opgravingen B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland te Amersfoort onder nummer 32098920.

Artikel 1. Begripsbepaling

 1. Onder "ADC" wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: ADC Archeologische Opgravingen B.V. gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende te Amersfoort.
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt de wederpartij van ADC aangeduid als "Opdrachtgever".

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ADC goederen en/of diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever aanbiedt of levert, ook indien deze goederen en/of diensten niet in deze voorwaarden zijn omschreven.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien niettemin enige andere algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn voorzover ze niet onverenigbaar zijn met die toepasselijke voorwaarden.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ADC en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3.  Aanbiedingen /Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen zijn geldig tot 8 weken na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Een overeenkomst tussen ADC en Opdrachtgever komt uitsluitend tot stand, indien Opdrachtgever een door ADC gedane aanbieding tijdig (binnen een in de offerte genoemde termijn en bij gebreke daarvan uiterlijk 3 weken voor de geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden) schriftelijk aanvaardt. In afwezigheid van een schriftelijke aanvaarding wordt, indien ADC ten vervolge op een aanbieding uitvoeringshandelingen na mondelinge opdracht door Opdrachtgever verricht, een overeenkomst eveneens geacht te zijn totstandgekomen, en wel conform de aangeboden voorwaarden.
 3. Mondelinge toezeggingen en afspraken binden ADC niet dan nadat en voorzover zij door ADC schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Iedere aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door ADC onder normale weers- en andere omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Het in de offerte aangegeven tijdsbeslag en de voor de werkzaamheden benodigde middelen zijn onder voorbehoud en kunnen op de in Artikel 7 aangegeven wijze worden aangepast

Artikel 4.  Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.
 2. ADC is gerechtigd de geldende tarieven aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn prijsopgaven en offertes van ADC gebaseerd op een daarbijbehorend Programma van Eisen, al dan niet in de vorm van een Plan van Aanpak.
 4. Tot het uitvoeren van meer- en/of minderwerk zal ADC uitsluitend gehouden zijn na tijdig schriftelijk verzoek daartoe van Opdrachtgever en bevestiging door ADC. Voor de werkzaamheden van meer- en minderwerk wordt door ADC een afzonderlijke offerte uitgebracht. Indien in redelijkheid schriftelijke vastlegging van meer- en/of minderwerk niet kan worden afgewacht, kan ADC uitsluitend na mondelinge opdracht door Opdrachtgever tot uitvoering overgaan. Opdrachtgever is gehouden de financiële en andere consequenties daarvan te aanvaarden.
 5. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven, dan wel buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden en/of werkzaamheden wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel gepresteerd.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. ADC is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 2. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal ADC steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 3. Indien is overeengekomen, dat de uitvoering van de overeenkomst in fasen zal plaatsvinden, is ADC gerechtigd de aanvang van de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk zijn goedgekeurd.
 4. Opdrachtgever dient betredingstoestemming voor het onderzoeksterrein te verzorgen en te garanderen dat het terrein vrij toegankelijk is voor mensen en graafmachines.
 5. Opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden op locatie aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld. Indien Opdrachtgever, ondanks behoorlijke mededeling niet aanwezig is, gelden de werkzaamheden als behoorlijk vervuld.
 6. Opdrachtgever kan één concept-rapport verlangen en binnen 1 maand na ontvangst correctie van feitelijke en technische onjuistheden en van interne tegenstrijdigheden verlangen.

Artikel 6. Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

 1. ADC verricht haar werkzaamheden volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).
 2. ADC heeft het recht te verlangen dat het Programma van Eisen en andere instructies en/of vereisten van Opdrachtgever in overeenstemming worden gebracht met de vereisten van de KNA. Zij kan haar werkzaamheden opschorten totdat aan die vereisten is voldaan en zij is niet gehouden werkzaamheden uit te voeren die met die vereisten qua vorm of inhoud in strijd zijn.
 3. ADC is gerechtigd extra werkzaamheden uit te voeren indien de KNA zulks vereist. Daarbij zal, tenzij zulks wegens dringendheid redelijkerwijs niet mogelijk of gezien de geringe omvang redelijkerwijs niet nodig is, zoveel mogelijk de procedure van Artikel 7 worden gevolgd.
 4. Opdrachtgever is gehouden de ingevolge dit artikel veroorzaakte extra kosten te betalen en een erdoor veroorzaakt extra tijdsbeslag te accepteren, zonder in een vervolgtraject compensatie te verlangen. Eventuele door opdrachtgever op tijdsoverschrijding gestelde boetes zullen niet worden verbeurd.
 5. Opdrachtgever is gehouden de door dit artikel veroorzaakte gevolgen ook aan haar eigen opdrachtgever(s) op te leggen en ADC steunen in eventuele geschillen met dezen.

Artikel 7.Wijziging

 1. Indien, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen en/of aanvullingen worden verlangd, dan wel deze noodzakelijk blijken zijn dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis aan de andere partij te worden gebracht. ADC en Opdrachtgever zullen alsdan in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig wijzigen.
 2. Wijzigingen van de overeenkomst kunnen (onder andere) noodzakelijk zijn doordat, vanwege uit vooronderzoek of eerdere werkzaamheden blijkende omstandigheden,  weersomstandigheden of anderszins opkomende verhinderingen, toevalsvondsten of andere opkomende omstandigheden, het in de offerte geprojecteerde tijdsbeslag en de daarin genoemde middelen ontoereikend blijken te zijn, doordat toepasselijke regelgeving (in de meest uitgebreide zin des woords, derhalve ook vergunningvoorwaarden, KNA-normen en richtlijnen, algemene voorschriften van bevoegde instanties etc.) wijzigt, doordat bevoegde instanties of de uiteindelijke opdrachtgever specifieke voorschriften geven of doordat anderszins omstandigheden zich voordoen die zulke wijzigingen veroorzaken.
 3. Bij het in lid 1 genoemde overleg zal het belang van het archeologisch onderzoek steeds doorslaggevend zijn, een en ander mede te bepalen aan de hand van de KNA-normen en richtlijnen. ADC is steeds bevoegd enig gerezen probleem voor te leggen aan de vergunninghouder(s) en de Inspectie, alsmede direct overleg te voeren met de uiteindelijke opdrachtgever.
 4. Bij genoemd overleg zullen ook voorzover mogelijk de financiële en/of kwalitatieve consequenties voor Opdrachtgever aan de orde komen. Opdrachtgever is gehouden deze consequenties, ook als ze niet of niet volledig aan de orde zijn geweest, te aanvaarden. Tevens is hij gehouden een erdoor veroorzaakt extra tijdsbeslag te accepteren, zonder in een vervolgtraject compensatie te verlangen. Eventuele door opdrachtgever op tijdsoverschrijding gestelde boetes zullen niet worden verbeurd.
 5. Indien de rapportage, door gebleken grotere complexiteit, meer tijd in beslag neemt dan redelijkerwijs voorzien, is Opdrachtgever gehouden de daardoor ontstane meerkosten te vergoeden.
 6. Opdrachtgever zal zich inspannen de door dit artikel veroorzaakte gevolgen ook aan haar eigen opdrachtgever(s) op te leggen en ADC steunen in eventuele geschillen met dezen.
 7. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst van welke aard ook, schriftelijk of op andere wijze door of namens Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop het bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden Opdrachtgever extra in rekening gebracht. Wijzigingen die vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen geen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen tenzij de vermindering (rekening houdend met alle factoren) per saldo meer bedraagt dan 15%, in welk geval het meerdere zal worden verrekend.
 8. In afwijking van deze bepaling zal ADC geen extra kosten bij Opdrachtgever in rekening brengen, indien de wijziging het gevolg is van omstandigheden die volledig en uitsluitend aan ADC kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Overmacht

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in de volgende gevallen: oorlog, mobilisatie, oproer, werkstaking, brand, belemmerende weersomstandigheden, ongeval of langdurige ziekte bij het personeel, alsmede iedere omstandigheid die buiten de macht van ADC ligt en de uitvoering van de overeenkomst nadelig, dan wel onmogelijk voor haar maakt. Partijen zullen de andere partij onverwijld waarschuwen indien zich een geval van overmacht voordoet.
 2. Indien sprake is van overmacht hebben zowel ADC als Opdrachtgever het recht de op hen rustende verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet, dan wel om de overeengekomen termijnen in onderling overleg te verlengen.
 3. Indien een overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben ADC en Opdrachtgever het recht om de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van ADC wegens toerekenbare tekortkoming in de  nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 115.000,- waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, behoudens opzet of grove schuld van ADC.
 2. De totale aansprakelijkheid van ADC voor schade door dood of lichamelijk letsel of van materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 115.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, behoudens opzet of grove schuld van ADC.
 3. Indien ADC een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, gelden in plaats van de in de vorige lid genoemde maxima het bedrag dat door de verzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
 4. ADC zal niet aansprakelijk zijn voor schade, direct of indirect, tengevolge van enige tijdsoverschrijding aan haar zijde.
 5. Iedere andere of verdere aansprakelijkheid dan hierboven genoemd is uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart ADC voor alle aanspraken van derden die verband houden met het uitvoeren van de overeenkomst.
 7. In het bijzonder vrijwaart Opdrachtgever ADC voor aanspraken terzake van schade aan kabels en andere leidingen van derden. Opdrachtgever zal terzake een toereikende verzekering afsluiten die mede ten behoeve van ADC strekt. Op verzoek van ADC verstrekt Opdrachtgever ADC inzage in de daarop betrekking hebbende bescheiden.

Artikel 10. Gebreken

 1. ADC zal aantoonbare gebreken in het rapport, die binnen zes maanden na voltooiing van de opdracht door Opdrachtgever zijn ontdekt en door Opdrachtgever onverwijld schriftelijk aan ADC ter kennis zijn gebracht, kosteloos herstellen.
 2. Opdrachtgever dient aannemelijk te maken dat de in lid 1 vermelde gebreken moeten worden toegeschreven aan tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden dan wel anderszins het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van ADC.
 3. Een gebrek zoals bedoeld in het eerste lid is slechts dan als een niet-waarneembaar gebrek aan te merken, indien het ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering, dan wel bij gereedkomen van het werk (zoals bedoeld in Artikel 5.5) door Opdrachtgever redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden.
 4. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen om ADC in staat te stellen de in lid 1 bedoelde gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen.
 5. Buiten de in lid 1 bedoelde gebreken vallen die gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van dan wel optreden in:
  a. fouten van Opdrachtgever;
  b. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
  c. in overleg met Opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
  d. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens Opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
  e. door ADC van derden betrokken onderdelen, voorzover de derde geen garantie aan ADC heeft verstrekt.
 6. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met ADC gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is ADC ontslagen van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen.
 7. De uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen vervallen voorts indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig handelen door Opdrachtgever, of van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade.
 8. Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ADC tot werkzaamheden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van dit artikel.
 9. Het beweerdelijk niet-nakomen door ADC van zijn verplichtingen uit dit artikel ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met  ADC gesloten overeenkomst.
 10. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen zullen door ADC aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke c.q. overeengekomen tarieven van ADC.

Artikel 11. Betaling

 1. Betaling van de factuur aan ADC dient plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum op een door ADC aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 3. Indien Opdrachtgever die meer dan één schuld heeft en/of boven de openstaande schuld(en) rente en/of (incasso)kosten verschuldigd is, een betaling aan ADC doet, heeft ADC het recht te bepalen tot voldoening van welke schuld deze betaling zal strekken.
 4. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alsdan is ADC gerechtigd zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5 % per maand bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Tevens is ADC gerechtigd tot onmiddellijke opschorting van de werkzaamheden totdat het verschuldigde is betaald en, in het voorkomende geval, de zekerheid als bedoeld in Artikel 12 is gesteld.
 5. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15 % van het totale bedrag.
 6. Indien de uitvoering van (een onderdeel van) de overeenkomst is vertraagd op verzoek van Opdrachtgever of doordat deze enige van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet tijdig nakomt, is ADC gerechtigd betaling van de termijnen te vorderen, die op de tijdstippen bij een normale uitvoering van de overeenkomst opeisbaar zouden zijn geworden.
 7. Het is aan Opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten of aanspraken jegens ADC zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADC aan derden over te dragen en/of te verpanden.

Artikel 12. Zekerheid

 1. ADC is gerechtigd vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst van Opdrachtgever voor het nakomen van diens verplichtingen zekerheidstelling te verlangen.
 2. Indien binnen een redelijke termijn geen of onvoldoende zekerheid als bedoeld in lid 1 door Opdrachtgever is gesteld, is ADC gerechtigd de overeenkomst, dan wel onderdelen van de overeenkomst, voorzover nog niet uitgevoerd, te annuleren, en de ter zake door ADC geleden schade en nog te lijden schade aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op onder meer alle adviezen, werkwijzen, systemen, onderzoeksmodellen, technieken, instrumenten, computers en programma's, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van Opdrachtgever, berusten en blijven berusten bij ADC en/of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het gebruiksrecht en de bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk worden verstrekt door ADC.
 2. Voorzover de door ADC ten behoeve van Opdrachtgever gemaakte rapportage of enige andere documenten en/of materialen als databank moeten worden beschouwd, komen de rechten op die databank uitsluitend toe aan ADC.

Artikel 14. Gebruik resultaten

 1. Opdrachtgever en ADC zijn gerechtigd alle gegevens en resultaten, voortvloeiende uit het werk, en al het documentatiemateriaal, dat direct verband houdt met de uitgevoerde archeologische werkzaamheden, na verloop van drie maanden na beëindiging van de werkzaamheden, beschikbaar te stellen aan het bevoegd gezag, zonder daarbij afstand te doen van enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht. De verstrekte informatie mag door het bevoegd gezag slechts worden gebruikt in het kader van nader onderzoek, onderwijs en voorlichting. De beschikbaarstellende partij zal het bevoegd gezag genoemde beperkingen opleggen.
 2. Indien een andere derde dan het bevoegd gezag aan één van de partijen  ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek om inzage in de gegevens, resultaten en documentatiemateriaal, voortvloeiende uit de werkzaamheden verzoekt, zal de verzochte partij zo spoedig mogelijk hierover de andere partij informeren. Partijen zullen alsdan in overleg treden over de eventuele hieraan te verbinden voorwaarden.
 3. ADC is gerechtigd tot ieder ander gebruik van de gegevens, resultaten, documentatie en alle andere informatie verkregen in verband met de werkzaamheden. Opdrachtgever is slechts gerechtigd tot gebruik dat rechtstreeks verband houdt met de doelstelling van de overeengekomen werkzaamheden.

Artikel 15. Tekortkoming/verzuim/ontbinding

 1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit de overeenkomst.
 2. ADC kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht -al dan niet tot zekerheid- van het bedrijf van Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, zulks zonder dat ADC tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van door ADC geleverde of nog te leveren goederen. ADC blijft eigenaar van geleverde of nog te leveren goederen zolang Opdrachtgever de vorderingen van ADC terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet volledig betaald heeft. ADC blijft tevens eigenaar van geleverde of nog te leveren goederen zolang Opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang Opdrachtgever  wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten nog financiële verplichtingen jegens ADC heeft, waaronder vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
 2. Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op door ADC geleverde goederen een hypotheekrecht, een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van ADC te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een hypotheek- of pandrecht bevoegd is.
 3. Ingeval Opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte goederen of uit te voeren werk jegens ADC niet nakomt, is ADC zonder ingebrekestelling gerechtigd de goederen, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde goederen, terug te nemen. Opdrachtgever machtigt ADC de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden.
 4. ADC verschaft aan Opdrachtgever op het moment dat Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde goederen onder voorbehoud van een pandrecht van ADC, ten behoeve van andere aanspraken die ADC op Opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van ADC zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 17. Bodemverontreiniging

 1. Opdrachtgever staat ervoor in dat de grond waarin/ waarop de werkzaamheden plaatsvinden, niet in zodanige mate is verontreinigd dat werkzaamheden niet zonder gevaar voor personen of zaken kunnen plaatsvinden. Opdrachtgever zal op eerste verzoek alle bestaande rapporten terzake van uitgevoerd milieuonderzoek aan ADC overhandigen.
 2. ADC heeft het recht de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, indien voor of tijdens de uitvoering van de opdracht wordt geconstateerd of er ernstige aanwijzingen zijn dat de grond waarin/ waarop de werkzaamheden plaatsvinden verontreinigd is als bedoeld in lid 1, dan wel indien Opdrachtgever in gebreke blijft de in dat lid bedoelde rapporten te overhandigen. ADC zal de uitvoering van de opdracht hervatten op het moment dat de bodem volledig gesaneerd is c.q. met zekerheid is komen vast te staan dat de veronderstelde verontreiniging niet (meer) aanwezig is, waarbij Opdrachtgever gehouden is aan ADC een vergoeding te voldoen voor aantoonbaar gederfde inkomsten gedurende de periode dat de werkzaamheden tengevolge van de verontreiniging c.q. bodemsanering werden opgeschort.
 3. ADC heeft voorts het recht een overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien voor of tijdens de uitvoering van de opdracht wordt geconstateerd of er ernstige aanwijzingen zijn dat de grond waarin/ waarop de werkzaamheden plaatsvinden verontreinigd is als bedoeld in lid 1 en bodemsanering door Opdrachtgever en/ of de rechthebbende op de grond niet wenselijk dan wel onmogelijk wordt geacht.
 4. Indien de overeenkomst op bovenstaande grond wordt beëindigd, is Opdrachtgever aan ADC een vergoeding verschuldigd naar evenredigheid van de tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 5. ADC is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van de afvoer of verplaatsing van de verontreinigde grond. Opdrachtgever zal dienaangaande ADC vrijwaren tegen aanspraken van derden.
 6. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder 'grond' en 'bodem' zowel de vaste bodem als het grondwater verstaan.

Artikel 18. Geheimhouding /Niet-overname beding

 1. Elk van de partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na het einde daarvan geen medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect voor zich laten werken, dan na uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de andere partij. Het bepaalde in dit artikel vindt overeenkomstige toepassing op de voor de uitvoering van de overeenkomst ingezette derden.
 2. Elk van partijen verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van de andere partij. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd, indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor de inhoud van door ADC vervaardigde rapportages.

Artikel 19. Toepasselijk recht

 1. Op alle door ADC afgesloten overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Geschillen

 1. Geschillen welke tussen Opdrachtgever en ADC mochten ontstaan naar aanleiding van een door Opdrachtgever met ADC gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.