Nieuws & Opinie

29-05-2018. Proefsleuven leggen geheime geschiedenis Heerlen bloot: 2000 jaar industrie en ambacht
Meer lezen ›

07-05-2018. Archeologisch onderzoek naar Romeins Heerlen
Meer lezen ›

20-04-2018. Tentoonstelling unieke archeologische vondsten van Romeins grafveld in Bemmel
Meer lezen ›

Verdrag van Malta

Dit verdrag wordt ook wel Conventie van Valletta genoemd. Het Verdrag beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter te beschermen.

In 1992 ondertekende Nederland het ‘Verdrag van Malta’ van de Raad voor Europa. In het verdrag is de omgang met het Europees archeologisch erfgoed geregeld.  De essentie is dat voorafgaand aan de uitvoering van plannen onderzoek moet worden gedaan naar de aanwezigheid van archeologische waarden en daar in de ontwikkeling van plannen zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Sinds op 11 september 2007 de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (of het Verdrag van Malta) is ingevoerd, moeten alle ondernemingen die in Nederland archeolgisch graafwerk verrichten een vergunning aanvragen. Zij moeten daarbij aantonen dat zij over voldoende kennis, ervaring en faciliteiten beschikken om de kwaliteit van de opgravingen te garanderen.

In maart 2008 heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) de eerste opgravingsvergunningen verstrekt. ADC ArcheoProjecten kreeg een vergunning voor alle typen opgravingen. Ook voor het doen van opgravingen onder water. Want ook wie de waterbodem verstoort is sinds de invoering van de nieuwe Monumentenwet verplicht archeologisch onderzoek te laten uitvoeren.

Met de vergunningen staan wij garant voor de inzet van gekwalificeerd personeel en uitvoering van de werkzaamheden conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).