Nieuws & Opinie

17-12-2018. Westfriese boeren verzorgden in de Bronstijd samen weloverwogen de inrichting van het landschap
Meer lezen ›

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

Team Prospectie

Het woord “prospectie” heeft in de archeologie de betekenis van “verkennen”. Het team Prospectie verkent terreinen, waarbij wordt onderzocht of er een reële kans bestaat dat zich in de ondergrond van het terrein archeologische resten bevinden.

Vaak heeft de aanleiding voor zo’n onderzoek te maken met bepaalde ruimtelijke ingrepen, waarbij de bodem (plaatselijk) wordt vergraven. Bij het aanvragen van de vergunningen kan het dan verplicht zijn een archeologisch vooronderzoek te laten uitvoeren. Het uitvoeren van archeologisch vooronderzoek is de belangrijkste kerntaak van team Prospectie.

Het vooronderzoek begint meestal met een bureauonderzoek. Op basis van verschillende schriftelijke bronnen (kaarten, de archeologische database van de RCE en andere literatuur) schatten we  in of u redelijkerwijs archeologische resten in de ondergrond kunt verwachten, en zo ja: waar deze zich kunnen bevinden en om wat voor archeologische resten het gaat.

Dikwijls wordt een bureauonderzoek gecombineerd uitgevoerd met een veldonderzoek (Inventariserend Veldonderzoek of IVO). Dit veldonderzoek bestaat vaak uit een verkennend booronderzoek, waarbij de bodemgesteldheid van de locatie wordt onderzocht en waarbij de conclusies van het bureauonderzoek in het veld worden getoetst.

De missie van team Prospectie is om te zoeken naar het juiste evenwicht tussen het veiligstellen van archeologische waarden en het zo soepel mogelijk doorgaan van de ruimtelijke plannen. Archeologie moet niet als een last worden ervaren. Daarom streven we zoveel mogelijk naar pragmatische oplossingen.

Een voorbeeld is het onderzoek in het kader van de ontwikkeling van North Lake Golf in het Zuidhollandse Oudenhoorn. Hier bleek plaatselijk op variërende dieptes sprake te zijn van een mogelijk archeologisch niveau. Om dit niveau zo veel mogelijk intact te laten en de aanleg van de golfbaan met zo min mogelijk vertraging te kunnen laten doorgaan, hebben wij de rapportage laten resuleren in een kaart, waarop stond aangegeven waar er tot welke diepte zonder nader archeologisch onderzoek kon worden ontgraven.

Naast het uitvoeren van archeologisch vooronderzoek behoren nog een aantal andere activiteiten tot onze specialisaties. Zo kunt u ons inschakelen voor het in kaart brengen van bovengrondse cultuurhistorische en bouwhistorische waarden (in aanvulling op de ondergrondse archeologische waarden). Ook bieden wij onze opdrachtgevers graag extra begeleiding bij het doorlopen van de AMZ-cyclus. Vooral bij grotere en ingewikkelde ruimtelijke projecten is die ondersteuning erg welkom.

Tenslotte is een zeer belangrijke specialisatie van ons het vervaardigen van archeologische verwachtingskaarten voor gemeenten en het adviseren van gemeenten bij het opstellen van archeologiebeleid. Enkele tientallen gemeenten in het hele land beschikken reeds over een door team Prospectie opgestelde archeologische verwachtingskaart.

 

Wat houdt een booronderzoek in?

           Bekijk een booronderzoek