NIEUWS: Een grote grensopgraving in twee Baarles

In twee landen, Nederland en België, realiseert de Provincie Noord-Brabant een nieuwe randweg om de dorpskern van Baarle-Nassau (Nederland) en Baarle-Hertog (België). Door deze omlegging hoeft het doorgaande verkeer vanaf 2018 niet meer dwars door het dorp te rijden. Voorafgaand aan de wegwerkzaamheden voerden ADC ArcheoProjecten, BAAC en RAAP een internationaal archeologisch onderzoek uit; één van de grootste archeologische opgravingen van de laatste jaren. Het archeologisch erfgoed in het tracé wordt zo gedocumenteerd, veiliggesteld en behouden voor toekomstige generaties. Deze week is het veldwerk, een opgraving die in totaal 10 maanden duurde, afgerond.

opgraving in twee landen

Er is in totaal vijftien hectare opgegraven. De resultaten van het onderzoek vertellen ons veel nieuws over de bewoning van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog in het verleden. Het maakt duidelijk dat Baarle deel uitmaakt van een uitgestrekt archeologisch landschap met een zeer rijke bewoningsgeschiedenis.

Meer dan 10.000 sporen zijn ontdekt. De meeste grondsporen kunnen worden gecombineerd tot structuren. Het gaat om sporen van tientallen boerderijen en bijgebouwen, waterputten en waterkuilen, erfgreppels en veedriften, karrensporen en nog niet verklaarde kuilen.

Zo’n 80 centimeter hoog zijn de twee opgegraven potten die speciaal voor Open Monumentendag dit najaar werden gerestaureerd. Ze lagen in een voorraadkuil; zo compleet worden ze zelden aangetroffen. Gezien de fijne oppervlaktestructuur en de vorm dateren ze uit begin vroege IJzertijd.

Baarle potten in het veld

gerestaureerde potten

9000 jaar oude vondsten

De oudste resten uit de opgraving dateren van 9.000 jaar geleden, uit het Mesolithicum (9700-5300 v.Chr.). Het zijn verschillende vuursteenconcentraties langs een voormalig ven. Voor Zuid-Nederlandse begrippen is de vuursteenvindplaats zeer zeldzaam door de combinatie van een ecologische informatiebron (het ven) en op de hogere delen een vondstspreiding van met name vuursteen.

Van Bronstijd tot Middeleeuwen

Uit de Bronstijd (2000-800 v Chr.), IJzertijd (800-15 v.Chr.), Romeinse tijd (15 v.Chr. – 450 na Chr.) en Middeleeuwen (450 – 1500 na Chr.) zijn veel resten van bewoning gevonden, zoals sporen van ruim 80 huisplattegronden en bijgebouwen, 140 spiekers en 20 waterputten. Een bijzondere structuur uit de Vroege Middeleeuwen (450-1050) is een hutkom die volledig verzameld en gezeefd is om ook de kleinste vondstjes te kunnen vinden.

Documentering van een vroegmiddeleeuwse hutkom

Nieuwe Tijd

Vijf elkaar oversnijdende waterputten met onderin een constructie van karrenwielen werden op één erf uit de Nieuwe Tijd (1500-1795) opgegraven. Daar kwam ook een vierkanten structuur met muren aan het licht, vermoedelijk een potstal, en karrensporen. Uit de 19e eeuw dateren onder meer erfgreppels die exact gelijk lopen met de huidige landsgrenzen.

Nu het veldwerk is afgerond volgt de uitwerking. Met dit onderzoek wordt de kennis over de regionale geschiedenis sterk uitgebreid en wordt een betrouwbare reconstructie gemaakt van de bewoningsgeschiedenis en het landschap rondom Baarle.

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie





Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: