Opgraving mesolithische vindplaats bij Kampen van start

Op 27 juni 2016 zullen bij Kampen de opgravingen beginnen bij Vindplaats 9, waar resten van bewoning uit de Midden-Steentijd zijn gevonden. Deze resten werden aangetroffen bij onderzoek langs het Reevediep, een hoogwatergeul die in opdracht van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta tussen de IJssel en het Drontermeer zal worden aangelegd door de ontwikkelingscombinatie Isala Delta. Het afgelopen jaar hebben Isala Delta en ADC ArcheoProjecten langs dit tracé archeologische sporen in kaart gebracht. Er zijn resten uit verschillende periodes aangetroffen.
Lees ook het bericht op de website van Ruimte voor de Rivier IJsseldeltaI en hun facebookpagina.
Zie ook Brugnieuws en een RTV Oost met een filmpje. Lees het nieuws ook in De Stentor van 28 juni 2016.

Voor de jaartelling bestond de omgeving van Kampen uit een dekzandlandschap, waar prehistorische bewoners kampen bouwden. In het eerste millennium voor Chr. is dit landschap langzamerhand afgedekt door veen en klei. In de Middeleeuwen werd het veen ontgonnen voor de landbouw. De archeologische vindplaatsen uit deze laatste periode bestaan dan ook uit ontginningssporen zoals sloten, perceelscheidingen, dijken en boerenerven.

Reevediep, palen op een rij
Reevediep, palen op een rij

Er werden restanten aangetroffen van de voormalige Noordwendige dijk, die op historische kaarten is aangegeven als ‘de weg naar Elburg’. Ook is er een houten constructie blootgelegd van bijna 13 meter lang, afgetimmerd met schotten en aan het uiteinde afgesloten met een luik. Waarschijnlijk was dit een waterdoorvoer waarlangs water vanuit de sloot naar de Enk werd gepompt.

Reevediep houten constructie
Reevediep, houten constructie

Bij baggerwerkzaamheden werden ook houten staanders van de voorganger van de stadsbrug van Kampen gevonden, daterend uit de twee vroegste fasen van de stadsbrug, de 15e en 16e eeuw.

De meest bijzondere vindplaatsen zijn die uit de Midden-Steentijd (ca. 10.000-5300 v. Chr): vijf jachtkampen met haardkuilen, vuurstenen werktuigen en restanten van vuursteenbewerking. Op één na (Vindplaats 9) kunnen ze allemaal in situ (in de bodem) behouden blijven. Vindplaats 9 ligt in de aan te leggen vaargeul en zal daarom gedeeltelijk worden opgegraven.

Deze mesolithische jachtkampen liggen verspreid over zo’n 550 m langs een dekzandrug, waar men hoog en droog kon wonen, maar toch dicht bij het water. Men leefde in die tijd voornamelijk van de jacht en visvangst, en verzamelde vruchten en zaden. De grootte van de jachtkampen varieerde, afhankelijk van de duur van de bewoning (dagkamp, seizoenskamp). Overal waar de prehistorische bewoners hun kampementen opsloegen vinden we bewerkte vuursteensplinters en haardkuilen met houtskool terug. Vergelijkbare kampen zijn in Dronten en Hattemerbroek gevonden, en ook dichterbij in Zwolle aan de Melmerweg en de Vrouwenlaan. De vindplaatsen aan het Reevediep zijn gedateerd tussen 7000 en 5000 v. Chr.

Reevediep, mesolithische haardkuilen
Reevediep, mesolithische haardkuilen

Drie van de vijf vindplaatsen zullen worden afgedekt door een nieuwe dijk. Door middel van een zettingsonderzoek, uitgevoerd door de TU Delft, is eerst het effect van het gewicht van een dijk op de archeologische resten vastgesteld. Grondmonsters werden samengedrukt met een oedometer. Hieruit bleek dat de dijk een verwaarloosbaar effect zal hebben op de resten en grondsporen die eronder liggen, zodat deze veilig onder het dijklichaam kunnen blijven liggen.

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: