Algemene Voorwaarden van ADC Archeologische Opgravingen B.V.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van ADC en overeenkomst met ADC.

 2. Met ADC wordt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht ADC Archeologische Opgravingen B.V., statutair gevestigd te ’s-Gravenhage en kantoorhoudende te (3812 PN) Amersfoort aan de Nijverheidsweg-Noord 114 met kvk-nummer 32098920 bedoeld.

 3. Opdrachtgevers van ADC en door haar ingeschakelde derden worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als contractspartij;

 4. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend in een door partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

 5. Indien enige bepaling van deze voorwaarden onwettig, ongeldig, nietig, vernietigbaar of onuitvoerbaar mocht worden geacht door enige rechterlijke of arbitrale instantie zal een dergelijke bepaling geen effect sorteren en zoveel mogelijk worden vervangen door een geldige bepaling die wel het door partijen beoogde effect heeft en zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst onverminderd van kracht blijven.

 6. ADC mag deze algemene voorwaarden te allen tijden eenzijdig wijzigen. Alle wijzigingen zullen worden bekend gemaakt door de nieuwe algemene voorwaarden te publiceren op de website van ADC.

Artikel 2.  Aanbiedingen /Overeenkomst

 1. Aanbiedingen zijn geldig tot 8 weken na dagtekening.

 2. Een overeenkomst tussen ADC en een contractspartij komt uitsluitend tot stand, indien de contractspartij een door ADC gedane aanbieding tijdig (binnen een in de offerte genoemde termijn) schriftelijk aanvaardt.

 3. Mondelinge toezeggingen en afspraken binden ADC niet dan nadat en voor zover zij door ADC schriftelijk zijn bevestigd.

 4. Iedere aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door ADC onder normale weers- en andere omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 5. Het in de aanbieding aangegeven tijdsbeslag en de voor de werkzaamheden benodigde middelen zijn onder voorbehoud en gebaseerd op een inschatting. Ze kunnen op de in Artikel 6 aangegeven wijze worden aangepast.

Artikel 3.  Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

 2. ADC is gerechtigd de geldende tarieven aan te passen. Is de contractspartij een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan mogen de tarieven eerst na 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst worden gewijzigd waarbij een prijsverhoging niet meer dan 10% bedraagt. Een en ander onverminderd de mogelijkheid om afspraken te maken over meer- en minderwerk.  

 3. Tot het uitvoeren van meer- en/of minderwerk zal ADC uitsluitend gehouden zijn na tijdig schriftelijk verzoek daartoe van een contractspartij en bevestiging door ADC. Voor de werkzaamheden van meer- en minderwerk wordt door ADC een afzonderlijke offerte uitgebracht. Indien in redelijkheid schriftelijke vastlegging van meer- en/of minderwerk niet kan worden afgewacht, kan ADC uitsluitend na mondelinge opdracht van een contractspartij tot uitvoering overgaan. De contractspartij aanvaardt met het geven van die opdracht de door ADC in rekening te brengen kosten en de overige consequenties van het geven van de opdracht.

 4. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door ADC wordt gepresteerd, aangebracht en/of geleverd dat niet uitdrukkelijk in de overeenkomst, offerte of de opdrachtbevestiging is vastgelegd.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Tussen partijen afgesproken tijdstippen van (op)levering zijn geen fatale termijnen tenzij dit in afwijking van deze bepaling bij de totstandkoming van de overeenkomst nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Wel verplichten partijen zich ertoe zich in te spannen om op het overeengekomen tijdstip (op) te leveren.

 2. Indien het overeengekomen tijdstip wordt overschreden is ADC niet gehouden hiervoor enige (schade)vergoeding te betalen. Overschrijding van de termijn geeft de contractspartij van ADC ook niet het recht de overeenkomst te ontbinden of zijn verplichtingen tegenover ADC op te schorten.

 3. ADC is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

 4. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal ADC steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

 5. Indien is overeengekomen dat de uitvoering van de overeenkomst in fasen zal plaatsvinden, is ADC gerechtigd de aanvang van de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk zijn goedgekeurd.

 6. De contractspartij dient betredingstoestemming voor het onderzoeksterrein te verzorgen en te garanderen dat het terrein vrij is van vee en vrij toegankelijk is voor mensen en graafmachines.

 7. De contractspartij is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemming, vergunningen en ontheffingen en doet onderzoek naar en informeert ADC over in de grond aanwezige kabels en leidingen.

 8. De contractspartij draagt er zorg voor dat ADC tijdig zodanig is geïnformeerd dat zij over al de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens beschikt. Indien ADC meent dat zij onvoldoende is geïnformeerd heeft zij het recht haar verplichtingen op te schorten zonder dat zij aan de contractspartij enige vergoeding verschuldigd is. Eventuele vertragingsschade aan de zijde van ADC dient door de contractspartij te worden vergoed. 

 9. De contractspartij dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden op locatie aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld. Indien de contractspartij, ondanks behoorlijke mededeling niet aanwezig is, gelden de werkzaamheden als behoorlijk vervuld.

 10. De contractspartij kan één concept-rapport verlangen en binnen 1 maand na ontvangst correctie van feitelijke en technische onjuistheden en van interne tegenstrijdigheden verlangen. Na het verstrijken van 1 maand wordt het rapport geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 5. Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

 1. ADC verricht haar werkzaamheden volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).

 2. ADC heeft het recht te verlangen dat het programma van eisen en andere instructies en/of vereisten van de contractspartij in overeenstemming worden gebracht met de vereisten van de KNA. Zij kan haar werkzaamheden opschorten totdat aan die vereisten is voldaan en zij is niet gehouden werkzaamheden uit te voeren die met die vereisten qua vorm of inhoud in strijd zijn.

 3. ADC is gerechtigd extra werkzaamheden uit te voeren indien de KNA zulks vereist. Daarbij zal, tenzij zulks wegens dringendheid redelijkerwijs niet mogelijk of gezien de geringe omvang redelijkerwijs niet nodig is, zoveel mogelijk de procedure van Artikel 6 worden gevolgd.

 4. De contractspartij is gehouden de ingevolge dit artikel veroorzaakte extra kosten te betalen en een erdoor veroorzaakt extra tijdsbeslag te accepteren, zonder in een vervolgtraject compensatie te verlangen. Eventuele door de contractspartij op tijdsoverschrijding gestelde boetes zullen niet worden verbeurd.

 5. De contractspartij is gehouden de door dit artikel veroorzaakte gevolgen ook aan haar eigen opdrachtgevers en onderaannemers op te leggen en ADC te steunen in eventuele geschillen met dezen.

Artikel 6. Wijziging

 1. Indien, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen en/of aanvullingen worden verlangd, dan wel deze noodzakelijk blijken te zijn, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis aan de andere partij te worden gebracht. ADC en de contractspartij zullen alsdan in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig wijzigen.

 2. Wordt geen overeenstemming bereikt over de gewijzigde overeenkomst, dan is ADC gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien de financiële consequenties van de wijziging meer dan 15% van de initieel overeengekomen prijs bedragen, zonder dat ADC tot enige compensatie van de nadelige gevolgen van de opzegging voor de contractspartij gehouden is. 

 3. Wijzigingen van de overeenkomst kunnen (onder andere) noodzakelijk zijn vanwege:

  • uit vooronderzoek of eerdere werkzaamheden blijkende omstandigheden, weersomstandigheden, toevalsvondsten of andere opkomende omstandigheden en verhinderingen,

  • het ontoereikend blijken te zijn van het in de offerte geprojecteerde tijdsbeslag en de daarin genoemde middelen;

  • wijziging van toepasselijke regelgeving (in de meest uitgebreide zin des woords, derhalve ook vergunningvoorwaarden, KNA-normen en richtlijnen, algemene voorschriften van bevoegde instanties etc.);

  • door bevoegde instanties of de uiteindelijke contractspartij gegeven specifieke voorschriften;

  • andere omstandigheden die zulke wijzigingen veroorzaken.

 4. Bij het in lid 1 genoemde overleg zal het belang van het archeologisch onderzoek steeds doorslaggevend zijn, een en ander mede te bepalen aan de hand van de KNA-normen en richtlijnen. ADC is steeds bevoegd enig gerezen probleem voor te leggen aan de vergunninghouder(s) en de Inspectie, alsmede direct overleg te voeren met de uiteindelijke opdrachtgever.

 5. Bij genoemd overleg zullen ook voor zover mogelijk de financiële en/of kwalitatieve consequenties voor de contractspartij aan de orde komen. De contractspartij is gehouden deze consequenties, ook als ze niet of niet volledig aan de orde zijn geweest, te aanvaarden. Ten aanzien van de financiële consequenties is de contractspartij gehouden deze onvoorwaardelijk te aanvaarden, voor zover deze niet meer bedragen dan 15% van de initieel overeengekomen prijs. Tevens is de contractspartij gehouden een erdoor veroorzaakt extra tijdsbeslag te accepteren, zonder in een vervolgtraject compensatie te verlangen. Eventuele door een contractspartij op tijdsoverschrijding gestelde boetes zullen niet worden verbeurd.

 6. Indien de rapportage, door gebleken grotere complexiteit, meer tijd in beslag neemt dan redelijkerwijs voorzien, is de contractspartij gehouden de daardoor ontstane meerkosten te vergoeden voor zover deze kosten 15% van de initieel overeengekomen prijs niet te boven gaan.

 7. De contractspartij zal zich inspannen de door dit artikel veroorzaakte gevolgen ook aan haar eigen opdrachtgever(s) op te leggen en ADC te steunen in eventuele geschillen met dezen.

 8. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst van welke aard ook, schriftelijk of op andere wijze door of namens de contractspartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop het bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de contractspartij extra in rekening gebracht. Wijzigingen die vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen geen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen tenzij de vermindering (rekening houdend met alle factoren) per saldo meer bedraagt dan 15%, in welk geval het meerdere zal worden verrekend.

 9. In afwijking van deze bepaling zal ADC geen extra kosten bij de contractspartij in rekening brengen, indien de wijziging het gevolg is van omstandigheden die volledig en uitsluitend aan ADC kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Aanvullende voorwaarden geldende voor onderaannemers en opdrachtnemers van ADC:

 1. Indien een overeenkomst wordt gesloten met een onderaannemer waarbij de onderaannemer in opdracht van ADC werkzaamheden verricht ten behoeve van een contractspartij van ADC mag de onderaannemer uitsluitend instructies en opdrachten van ADC opvolgen.

 2. De onderaannemer onthoudt zich van het rechtstreeks doen van aanbiedingen aan een contractspartij van ADC die betrekking hebben op projecten waarbij ADC betrokken is.

 3. De onderaannemer vrijwaart ADC tegenover een contractspartij van ADC en derden voor aansprakelijkheid die een gevolg is van het niet nakomen van verplichtingen door de onderaannemer die voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen of de wet.

 4. De onderaannemer is verplicht zich deugdelijk te verzekeren tegen schade, aansprakelijkheid en tekortkomingen.

 5. De onderaannemer vrijwaart ADC voor verplichtingen uit hoofde van de wet ketenaansprakelijkheid, waaronder betaling van loon, premies sociale verzekeringen en loonbelastingen voor arbeidskrachten van onderaannemer.

 6. De onderaannemer is zonder schriftelijke toestemming van ADC niet bevoegd werk door een derde uit te laten voeren.

 7. Uitsluitend indien hier schriftelijke afspraken over zijn gemaakt is de onderaannemer gerechtigd van de geoffreerde prijzen afwijkende meerprijzen in rekening te brengen.

 8. Uitsluitend ADC is gerechtigd om vorderingen van de onderaannemer te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die ADC op de onderaannemer heeft.

 9. Door de onderaannemer te hanteren betalingstermijnen zijn geen fatale termijnen. ADC is slechts gehouden tot betaling van gefactureerde bedragen voor zover het werk waar de factuur betrekking op heeft is (op)geleverd en door ADC is goedgekeurd.

 10. Uitsluitend met schriftelijke toestemming van ADC is het de onderaannemer toegestaan om vorderingen op ADC te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook aan een derde over te dragen.

Artikel 8. Overmacht

 1. Van overmacht aan de zijde van ADC is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in de volgende gevallen: oorlog, mobilisatie, oproer, werkstaking, brand, belemmerende weersomstandigheden, ongeval of langdurige ziekte bij het personeel, alsmede iedere omstandigheid die buiten de macht van ADC ligt en de uitvoering van de overeenkomst nadelig, dan wel onmogelijk voor haar maakt.

 2. Indien sprake is van overmacht heeft ADC het recht de op haar rustende verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet, dan wel om de overeengekomen termijnen in onderling overleg te verlengen.

 3. Indien een overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd heet ADC het recht om de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat ADC overigens iets verschuldigd zal zijn.

 4. ADC zal een contractspartij partij onverwijld waarschuwen indien zich een geval van overmacht voordoet.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens in het geval een contractspartij verliezen of schade lijdt door opzettelijke handelen van ADC of door grove schuld of grove nalatigheid aan de zijde van ADC is iedere aansprakelijkheid van ADC uitgesloten. ADC is in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade waaronder bedrijfsschade en gederfde winst begrepen.

 2. In het geval door een rechter wordt overwogen dat ADC zich niet met succes op de onder lid 1 opgenomen uitsluiting kan beroepen beperkt de aansprakelijkheid zich tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke verzekering(en) van ADC wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit, voor zover het eigen risico niet al vervat is in de uitbetaling uit hoofde van de verzekering(en). Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de door ADC in betreffend geval geoffreerde prijs van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van €  115.000,00.

 3. Iedere aanspraak tegenover ADC vervalt door verloop van 6 maanden na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert. Is de contractspartij een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan bedraagt de in deze bepaling genoemde termijn geen 6, maar 12 maanden.

 4. De contractspartij vrijwaart ADC tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de werkzaamheden die ADC ten behoeve van de contractspartij heeft verricht.

 5. ADC is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. ADC is gerechtigd om, zonder voorafgaand overleg met de contractspartij, (mede) namens de contractspartij een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

 6. ADC zal niet aansprakelijk zijn voor schade, direct of indirect, ten gevolge van enige tijdsoverschrijding aan haar zijde.

 7. De contractspartij garandeert ADC dat er een adequate verzekering is afgesloten voor aansprakelijkheid van de contractspartij, haar personeel, door haar ingeschakelde derden alsmede voor schade aan of verlies van zaken, voor ongevallen en voor personenschade of overlijden

 8. De contractspartij verplicht zich ertoe een in verband met schade aan kabels en leidingen toereikende verzekering af te sluiten die mede ten behoeve van ADC strekt. Op verzoek van ADC verstrekt de contractspartij ADC inzage in de daarop betrekking hebbende bescheiden.

 9. De contractspartij verbindt zich ertoe om door haar afgesloten verzekeringen in te schakelen in het geval de contractspartij door ADC wordt aangesproken voor door ADC geleden en/of te lijden schade. De contractspartij voorziet ADC van de naam van de verzekeraar, het polis-, relatie- en dossiernummer alsmede van de contactgegevens van de dossierbehandelaar.

Artikel 10. Gebreken

 1. ADC zal aantoonbare gebreken in het rapport die binnen zes maanden na voltooiing van de opdracht door de contractspartij zijn ontdekt, maar tot het moment van ontdekking aangemerkt dienen te worden als niet-waarneembaar gebreken, en door de contractspartij onverwijld schriftelijk aan ADC ter kennis zijn gebracht, kosteloos herstellen.

 2. De contractspartij dient te bewijzen dat de in lid 1 vermelde gebreken moeten worden toegeschreven aan tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden dan wel anderszins het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van ADC.

 3. Een gebrek zoals bedoeld in het eerste lid is slechts dan als een niet-waarneembaar gebrek aan te merken, indien het ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering, dan wel bij gereedkomen van het werk (zoals bedoeld in Artikel 4.9) door de contractspartij redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden.

 4. Buiten de in lid 1 bedoelde gebreken vallen die gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van dan wel optreden in:
  a. fouten van de contractspartij;
  b. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
  c. in overleg met de contractspartij aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
  d. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, op uitdrukkelijke instructie van de contractspartij toegepast, alsmede van door of namens de contractspartij aangeleverde materialen en zaken;
  e. door ADC van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan ADC heeft verstrekt.

 5. Indien de contractspartij niet, niet behoorlijk, niet volledig of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met ADC gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is ADC ontslagen van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen.

 6. De uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen vervallen voorts indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig handelen door de contractspartij, of van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade.

 7. Indien de contractspartij zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ADC tot werkzaamheden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van dit artikel.

 8. Het beweerdelijk niet-nakomen door ADC van zijn verplichtingen uit dit artikel ontslaat de contractspartij niet van de verplichtingen, die voor haar voortvloeien uit enige met  ADC gesloten overeenkomst. Evenmin is het de contractspartij toegestaan haar verplichtingen op te schorten en/of over te gaan tot verrekening van enige vordering die zij op ADC meent te hebben met verplichtingen die zij tegenvoer ADC heeft. 

Artikel 11. Betaling

 1. Betaling van de factuur aan ADC dient plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum op een door ADC aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de (incasso)kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 3. Indien de contractspartij die meer dan één schuld heeft en/of boven de openstaande schuld(en) rente en/of (incasso)kosten verschuldigd is, een betaling aan ADC doet, heeft ADC het recht te bepalen tot voldoening van welke schuld deze betaling zal strekken.

 4. Indien de contractspartij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de contractspartij van rechtswege in verzuim. Alsdan is ADC gerechtigd zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5 % per maand bij decontractspartij in rekening te brengen. Tevens is ADC gerechtigd tot onmiddellijke opschorting van de werkzaamheden totdat het verschuldigde is betaald en, in het voorkomende geval, de zekerheid als bedoeld in Artikel 12 is gesteld.

 5. Indien de contractspartij na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de contractspartij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de werkelijke buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, met een minimum van € 450,00. Is de contractspartij een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan zijn de buitengerechtelijke kosten overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

 6. Indien de uitvoering van (een onderdeel van) de overeenkomst is vertraagd op verzoek van de contractspartij of doordat deze enige van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet tijdig nakomt, is ADC gerechtigd betaling van de termijnen te vorderen, die op de tijdstippen bij een normale uitvoering van de overeenkomst opeisbaar zouden zijn geworden.

 7. Het is aan de contractspartij niet toegestaan om zijn rechten of aanspraken jegens ADC zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADC om welke reden dan ook op te schorten, te verrekenen en/of aan derden over te dragen en/of te verpanden.

Artikel 12. Zekerheid

 1. ADC is gerechtigd vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst van de contractspartij voor het nakomen van diens verplichtingen zekerheidstelling te verlangen.

 2. Indien binnen een redelijke termijn geen of onvoldoende zekerheid als bedoeld in lid 1 door de contractspartij is gesteld, is ADC gerechtigd de overeenkomst, dan wel onderdelen van de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren. De contractspartij is in dat geval gehouden de ter zake door ADC geleden schade en nog te lijden schade te vergoeden.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op onder meer alle adviezen, werkwijzen, systemen, onderzoeksmodellen, technieken, instrumenten, computers en programma's, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van de contractspartij, berusten en blijven berusten bij ADC en/of diens licentiegevers. De contractspartij verkrijgt uitsluitend het gebruiksrecht en de bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk worden verstrekt door ADC. Het is de contractspartij niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van ADC de in het kader van deze overeenkomst door ADC ter beschikking gestelde gegevens te verveelvoudigen, openbaar maken en/of ter kennis van derden brengen. 

 2. Voorzover de door ADC ten behoeve van de contractspartij gemaakte rapportage of enige andere documenten en/of materialen als databank moeten worden beschouwd, komen de rechten op die databank uitsluitend toe aan ADC.

Artikel 14. Gebruik resultaten

 1. De contractspartij en ADC zijn gerechtigd alle gegevens en resultaten, voortvloeiende uit het werk, en al het documentatiemateriaal, dat direct verband houdt met de uitgevoerde archeologische werkzaamheden, na verloop van drie maanden na beëindiging van de werkzaamheden, beschikbaar te stellen aan het bevoegd gezag, zonder daarbij afstand te doen van enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht. De verstrekte informatie mag door het bevoegd gezag slechts worden gebruikt in het kader van nader onderzoek, onderwijs en voorlichting. De beschikbaar stellende partij zal het bevoegd gezag genoemde beperkingen opleggen alsmede het bevoegd gezag informeren over het bestaan van het intellectueel of industrieel eigendomsrecht.

 2. Indien een andere derde dan het bevoegd gezag aan één van de partijen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek om inzage in de gegevens, resultaten en documentatiemateriaal, voortvloeiende uit de werkzaamheden verzoekt, zal de verzochte partij zo spoedig mogelijk hierover de andere partij informeren. Partijen zullen alsdan in overleg treden over de eventuele hieraan te verbinden voorwaarden.

 3. ADC is gerechtigd tot ieder ander gebruik van de gegevens, resultaten, documentatie en alle andere informatie verkregen in verband met de werkzaamheden. De contractspartij is slechts gerechtigd tot gebruik dat rechtstreeks verband houdt met de doelstelling van de overeengekomen werkzaamheden.

Artikel 15. Tekortkoming/verzuim/ontbinding

 1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit de overeenkomst. Een en ander onverminderd hetgeen in artikel 11 over verzuim is bepaald.

 2. ADC kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht -al dan niet tot zekerheid- van het bedrijf van de contractspartij, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, zulks zonder dat ADC tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. De contractspartij wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van door ADC geleverde of nog te leveren goederen. ADC blijft eigenaar van geleverde of nog te leveren goederen zolang de contractspartij de vorderingen van ADC ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet volledig betaald heeft. ADC blijft tevens eigenaar van geleverde of nog te leveren goederen zolang de contractspartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang de contractspartij  wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten nog financiële verplichtingen jegens ADC heeft, waaronder vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

 2. De contractspartij is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op door ADC geleverde goederen een hypotheekrecht, een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van ADC te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een hypotheek- of pandrecht bevoegd is.

 3. Ingeval de contractspartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte goederen of uit te voeren werk jegens ADC niet nakomt, is ADC zonder ingebrekestelling gerechtigd de goederen, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde goederen, terug te nemen. De contractspartij machtigt ADC de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden.

 4. ADC verschaft aan de contractspartij op het moment dat de contractspartij al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde goederen onder voorbehoud van een pandrecht van ADC, ten behoeve van andere aanspraken die ADC op de contractspartij heeft. De contractspartij zal op eerste verzoek van ADC zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

 5. Het intellectueel eigendom, zoals is geregeld in artikel 13 blijft onverminderd hetgeen in dit artikel is bepaald onder ADC rusten.

Artikel 17. Bodemverontreiniging

 1. De contractspartij staat ervoor in dat de grond waarin/ waarop de werkzaamheden plaatsvinden, niet in zodanige mate is verontreinigd dat werkzaamheden niet zonder gevaar voor personen of zaken kunnen plaatsvinden en dat er geen risico bestaat op de aanwezigheid van explosieven. De contractspartij zal op eerste verzoek alle bestaande rapporten ter zake van uitgevoerd (milieu)onderzoek aan ADC overhandigen.

 2. ADC heeft het recht de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, indien voor of tijdens de uitvoering van de opdracht wordt geconstateerd, of er ernstige aanwijzingen zijn dat, de grond waarin/ waarop de werkzaamheden plaatsvinden verontreinigd of gevaarzettend is als bedoeld in lid 1, dan wel indien de contractspartij in gebreke blijft de in dat lid bedoelde rapporten te overhandigen. ADC zal de uitvoering van de opdracht hervatten op het moment dat de bodem volledig gesaneerd is c.q. met zekerheid is komen vast te staan dat de veronderstelde verontreiniging/het gevaar niet (meer) aanwezig is, waarbij de contractspartij gehouden is aan ADC een vergoeding te voldoen voor aantoonbaar gederfde inkomsten gedurende de periode dat de werkzaamheden ten gevolge van de verontreiniging of het gevaar c.q. bodemsanering werden opgeschort.

 3. ADC heeft voorts het recht een overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien voor of tijdens de uitvoering van de opdracht wordt geconstateerd of er ernstige aanwijzingen zijn dat de grond waarin/ waarop de werkzaamheden plaatsvinden verontreinigd of gevaarzettend is als bedoeld in lid 1 en bodemsanering door de contractspartij en/ of de rechthebbende op de grond niet wenselijk dan wel onmogelijk wordt geacht.

 4. Indien de overeenkomst op bovenstaande grond wordt beëindigd, is de contractspartij aan ADC een vergoeding verschuldigd naar evenredigheid van de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

 5. ADC is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de afvoer of verplaatsing van de verontreinigde grond. De contractspartij zal dienaangaande ADC vrijwaren tegen aanspraken van derden.

 6. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder 'grond' en 'bodem' zowel de vaste bodem als het grondwater verstaan.

Artikel 18. Gebruik van drones, video- en fotoapparatuur

 1. Ten behoeve van het uitvoeren van de aan ADC gegeven opdracht maakt ADC onder andere voor archeologisch onderzoek en veldwerk gebruik van drones, video- en fotoapparatuur. De opdrachtgever staat het toe dat ADC gebruik maakt van drones en geeft toestemming voor het maken van video- en foto opnames van de aan opdrachtgever toebehorende ruimtes.

 2. Voor zover met het maken van opnames persoonsgegevens worden vastgelegd geeft opdrachtgever aan ADC toestemming tot het verwerken van deze persoonsgegevens. Daarnaast voorziet opdrachtgever in het verkrijgen van schriftelijke toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens van in de aan opdrachtgever toebehorende ruimtes aanwezige personen. 

 3. Het auteursrecht op al de door ADC vastgelegde beelden blijft ten alle tijden berusten bij ADC. Opdrachtgever vrijwaart ADC van aanspraken van derden met betrekking tot intellectueel eigendom of auteursrechtelijk beperkingen ten aanzien van door opdrachtgever beschikbaar gestelde ruimtes, materialen of gegevens.

Artikel 19. Geheimhouding /Niet-overname beding

 1. Elk van de partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na het einde daarvan geen medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect voor zich laten werken, dan na uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de andere partij. Het bepaalde in dit artikel vindt overeenkomstige toepassing op de voor de uitvoering van de overeenkomst ingezette derden.

 2. Elk van partijen verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van de andere partij. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd, indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor de inhoud van door ADC vervaardigde rapportages.

Artikel 20. Toepasselijk recht

 1. Op alle door ADC afgesloten overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21. Geschillen

 1. Geschillen welke tussen een contractspartij en ADC mochten ontstaan naar aanleiding van een door een contractspartij met ADC gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.

OF

 1. Alle onzekerheden of geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige  overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen in eerste instantie onder uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van Stichting voor Arbitrage en advies bij Archeologische Projecten, “ARBITRARCH”. Het Arbitragereglement van ARBITRARCH wordt gepubliceerd op de website  www.arbitrarch.nl.

 2. Partijen kunnen nader overeenkomen om het geschil, de onzekerheid of de vraag voor te leggen aan bindend advies dan wel raadgevend advies bij ArbitrArch overeenkomstig het voor ArbitrArch geldende Bindendadviesreglement respectievelijk het voor ArbitrArch geldende Raadgevendadviesreglement in plaats van het voor ArbitrArch geldende Arbitragereglement.

 3. De bevoegdheid van de gewone rechter is niet uitgesloten voor wat betreft het treffen van conservatoire gerechtelijke maatregelen waaronder het leggen van conservatoir beslag, het bepaalde in boek artikel 6:258 BW en in geval een van partijen nadat een scheidsrechtelijk vonnis is verkregen het geschil alsnog wenst voor te leggen aan de gewone bevoegde rechter.